کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Sarmiento

 

مشخصات:

ارتوز سارمینتو دارای دو عدد پنل ترموپلاستیک قدامی و خلفی است که با ساپورت بازو باعث ایجاد فشار هیدرواستاتیک در هومروس میشود

جهت نگهداری الایمنت صحیح با هدف پروفیلاکتیک و یا پس از شکستگی مورد استفاده قرار میگیرد

 

اندیکاسیون:

شکستگی میدشفت هومروس

کارسینومای هومروس

شکستگی جوش نخورده هومروس

 

 

به بالای صفحه بردن