کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Thumb spica

 

مشخصات:

این اسپیلنت ایجاد ساپورت و بی حرکتی در مچ دست و MP انگشتان و انگشت شست می نماید

 

 

اندیکاسیون:

دکوئرون

تنینیت

آرتریت مفصل بازیلار

به بالای صفحه بردن