کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Ulnar and Radial Fracture Orthosis

 

مشخصات:

ارتوزهای شکستگی استخوان های النا و رادیوس با ایجاد ثبات در این استخوان ها باعث افزایش کمپرشن بافت نرم و تحریک استخوان سازی میشود

این ارتوزها به روند بهبود بیماران کمک می نمایند

 

 

اندیکاسیون:

شکستگی النا

شکستگی رادیوس

به بالای صفحه بردن