کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Shoulder abduction brace

 

مشخصات:

ارتوز ابداکشن شانه کمپلکس شانه را در پوزیشن ابداکشن بی حرکت میکند

دارای ابداکشن قابل تنظیم بین 30 تا 90 درجه می باشد

همچنین دارای مفصل البو قابل تنظیم برای ایجاد زاویه مناسب می باشد

این ارتوز از حرکات مضر در کمپلکس شانه مانند فلکشن/ اکستنشن/ ابداکشن/ اداکشن و روتیشن جلوگیری میکند

 

اندیکاسیون:

پس از جراحی تاندون روتاتور کاف

پس از جراحی کپسول شانه

 

 

به بالای صفحه بردن