کلینیک سلامت پا و قامت پایش

کالکانئوس

 

تغییر شکل کالکانئوس یا راه رفتن روی پاشنه

تغییر شکل کالکانئوس با راه رفتن فرد روی پاشنه مشخص میشود. این تغییر شکل چه در نوع مادرزادی و چه در نوع اکتسابی، به اندازه تالیپس اکوانیوس و یا تالیپس اکوانیوواروس شایع نیست. نوع اکتسابی تغییر شکل کالکانئوس بر اثر فلج اطفال ایجاد میشود و یا گاهی ممکن است بعد از جراحی روی وتر آشیل ( در صورتی که این وتر بیش از حد کشیده شده باشد) ایجاد شود.

 

1) نوع مادرزادی
وضعیت پا: پا معمولا درگیر نمیشود ولی مفصل مچ در وضعیت خم شده رو به بالا قرار میگیرد. این تغییر شکل از نظر شدت انواع مختلفی دارد. در برخی از این انواع فقط مقدار کمی محدودیت در خم شدن پا رو به پایین دیده میشود. در صورتی که در انواع دیگر، در مچ پا یک زاویه حاده به وجود می آید. این تغییر شکل فقط مچ پا را درگیر میکند و در آن جابجایی کمی دیده میشود.
عوارض تغییر شکل کالکانئوس
1) راه رفتن روی پاشنه پا
2) کوتاهی عضلات قدام ساق
3) کشش عضلات پشت پا
4) کوتاهی رباط های قدامی مچ پا
5) محدودیت خم شدن پا رو به پایین
6) کشش رباط های خلفی مچ پا

 

 

2)نوع فلج
وضعیت پا: وضعیت پا در اینجا با نوع مادرزادی متفاوت است. زیرا در این نوع قوس طولی داخلی افزایش قابل ملاحظه ای دارد. فرد روی قسمت عقب پاشنه راه میرود و به علت فشار زیاد، روی این قسمت پینه تشکیل میشود. در این تغییر شکل جابجایی بیشتر از حالت قبل است، زیرا علاوه بر مفصل مچ، مفاصل بین استخوان های مچ نیز گرفتار شده اند
عوارض
1) راه رفتن روی پاشنه
2)افزایش قوس طولی
3) محدودیت خم شدن پا رو به پایین
4)کوتاهی عضلات قدام ساق
5) کشش عضلات پشت ساق
6) کوتاهی رباط های کوچک کف پا و رباط های قدامی پا
6)کشش رباط های خلفی مچ پا

 

 

حرکات اصلاحی برای تغییر شکل راه رفتن روی پاشنه

در صورتی که تغییر شکل از نوع متحرک باشد حرکات اصلاحی به شرح زیر خواهد بود:
1) کشش بافت های نرم ( اعم از عضلات و رباط ها) قسمت قدام ساق و مچ پا
2) تقویت عضلات پشت ساق: تقویت این عضلات موجب میشود که پا در جهت پایین خم شود و از وقوع مجدد تغییر شکل ممانعت به عمل آورد
3) راه رفتن روی پنجه: این نحوه راه رفتن، میتواند موجبات تقویت عضلات پشت ساق و کشش عضلات قدام ساق را فراهم آورد.

 

 

 

درمان ارتزی تغییر شکل کالکانئوس

برای این افراد باید کفی های مخصوصی ساخته شود تا فشار کف پایی را توزیع کرده و فشار را از روی پاشنه بردارد. همچنین استفاده از کفش مناسب برای این افراد ضروری است. استفاده از ارتزهایی نظیر AFO میتواند با اعمال نیروی اصلاحی تغییر شکل را اصلاح کند.

 

به بالای صفحه بردن