کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Rigid cock up Splint

 

مشخصات:

کوکاپ ریجید دارای فریم ریجید است که میتواند بی حرکتی بیشتری برای مچ دست و انگشتان ایجاد نماید. این اسپلینت مچ دست و انگشتان را در حالت استراحت قرار میدهد تا التهاب بافت نرم کاهش یابد و یا از ایجاد کنتراکچر در بافت نرم جلوگیری نماید

 

 

 

اندیکاسیون:

جلوگیری از فلکشن کنتراکچر یا اصلاح آن

آرتریت روماتوئید با درگیری مفاصل مچ دست، MP و IP انگشتان
(در مورد فوق تغییرات لازم بسته به نیاز بیمار در اسپلینت اعمال میشود)

به بالای صفحه بردن