کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Rigid cock up Splint

 

مشخصات:

کوکاپ سافت باعث ایجاد ثبات و بی حرکتی در مچ دست و مفاصل MP انگشتان و انگشت شست میشود

 

 

اندیکاسیون:

دکوئرون

التهاب تاندون

آرتریت

سندروم تونل کارپال

اسپرین مچ دست

ساپورت مچ دست پس از گچ گرفتن

به بالای صفحه بردن