کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Isocentric Reciprocal Gait orthosis

مشخصات

بریس Isocentric Reciprocal Gait orthosis که به بریس IRGO معروف است. برای حرکت افراد فلج اندام تحتانی ساخته میشود. این بریس از حرکت تنه برای به حرکت درآوردن اندام استفاده میکند. بریس با ایجاد ثبات در پوسچر، بیمار را در حالت ایستاده و باثبات قرار میدهد. سپس بیمار با گرفتن یک واکر و یا کراچ و با برداشتن وزن از روی یک سمت و انتقال آن به سمت دیگر و اکستنشن تنه، پای فلج را به جلو می راند. این بریس با توانایی ایجاد حالت ایستاده در بیمار به کاهش استئوپروز، بهبود عملکرد سیستم قلب و عروق، تخلیه ادرار و مدفوع و افزایش اعتماد به نفس بیماران کمک میکند.

به بالای صفحه بردن