کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Hyper Extension Orthosis (Jewett)

ارتوز جوئت وسیله ای بسیار راحت و user-friendly است که از فلکشن ستون فقرات جلوگیری میکند. سیستم 3 نقطه فشار این ارتوز برای راحتی بیشتر و فیت ارتوز میباشد.

 

مشخصات:

ارتوز به ایجاد ساپورت تنه و کاهش درد کمک میکند

حالت چرخشی باند پلویک با نشستن تداخلی ندارد

به راحتی روی بدن بیمار تنظیم میشود و به اصلاح آن کمک میکند

 

اندیکاسیون:

شکستگی های stable در مهره های پایین توراسیک ولومبار

شکستگی های فشاری

استئوپروز

به بالای صفحه بردن