کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Posterior leaf spring AFO

این ارتوز تنها به کنترل پلنتار فلکشن کمک میکند و برای بیمارانی که ضعف عضلانی دورسی فلکسور بدون اسپاستیسیتی دارند مفید است

 

مشخصات:

قابل تنظیم در کفش بوده و برای فضای خارج از منزل مناسب است

 

اندیکاسیون:

محدودیت پلنتار فلکشن

پرونئال پالزی

CVA

 

به بالای صفحه بردن