کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Spider splint

 

مشخصات:

این وسیله میتواند مجهز به MP extension stop و IP extension assist قابل تنظیم باشد

همچنین میتواند با بخش thumb extension برای انگشت شست همراه باشد

 

 

اندیکاسیون:

Radial Nerve Palsy

به بالای صفحه بردن