کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Halo Vest

ارتز هالو دارای یک رینگ است که توسط پین به استخوان جمجمه متصل میشود. سپس بارهای عمودی رینگ جمجمه را به ژاکت ریجید تنه متصل میکنند

 

مشخصات:

ریجید بودن ارتز هالو باعث فیکس شدن سر بر روی توراکس میگردد

ارتوز هالو باعث ایجاد کشش در مهره های سرویکال میشود که به استابیلایز نمودن مهره های گردنی کمک میکند

این ارتوز باعث کاهش نیروی اعمالی سر بر روی مهره های گردنی شده و حرکات گردن را در هر سه صفحه کنترل میکند

 

اندیکاسیون:

جهت تامین بیشترین فیکسیشن و کنترل مهره های گردنی

ترومای ناحیه گردن

استابیلیز کردن بعد از عمل جراحی مهره های گردن

 

 

به بالای صفحه بردن