کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Dennis Browne Brace

 

مشخصات:

کودکان مبتلا به تالیپس اکوآینوواروس (کلاب فوت) و اداکشن فورفوت جهت ایجاد over correction برای بهبود دفورمیتی باید از دنیس براون استفاده نمایند. این بریس قابلیت تغییر جهت در هر سه صفحه را دارد و میتواند پا را در دورسی فلکشن، ابداکشن و اورژن تنظیم کند

 

اندیکاسیون:

کلاب فوت

فورفوت اداکشن

به بالای صفحه بردن