کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Finger Splints

 

Nuckel bender

جهت اصلاح دفورمیتی های انگشتان شامل بوتونیرو swan neck در مفاصل DIP و PIP و همچنین مفاصل MP انگشتان و شست مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 

Dynamic finger splint

جهت مقابله و یا جلوگیری از فلکشن کنتراکچر در مفاصل PIP انگشتان تجویز میشود.

 

Mallet finger splint

اسپلینت ملت فینگر در هنگام بازسازی پارگی تاندون اکستنسور فلنکس دیستال انگشتان میتواند به روند بهبود بیماران کمک نماید.

به بالای صفحه بردن