کلینیک سلامت پا و قامت پایش

ساپورت پنوماتیک قوزک

 

مشخصات:

استفاده از انکل ساپورت پنوماتیک ساده و آسان است

دارای المانهای خنک کننده جهت کاهش تورم میباشد

کیسه های هوای اطراف ثبات مدیال و لترال را ایجاد میکند

 

 

اندیکاسیون:

درمان عملکردی پارگی پارشیال لیگامانهای انانکل

درمان عملکردی اسپرین شدید انکل

ایجاد ثبات در انکل در موارد بی ثباتی مزمن

به بالای صفحه بردن